Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Arddangosfeydd syddwedi bod

Andrea Heath-The First Three Drops

Agored 2024

Trawsffurfiad

09/03/2024 – 05/05/2024

Thema arddangosfa Agored blwyddyn yma yw ‘Trawsffurfiad’, ac mae gwaith bron i gant o wahanol artistiaid i’w gweld yn y sioe, pob un wedi ymateb i’r thema yn ei ffordd unigryw ei hun. Mae yma olygfeydd hunllefus, tirweddau heddychlon, hunain bortreadau, cerfluniau, gwaith naratif, gwaith haniaethol, gwaith ffigyrol. Mae’r themâu sydd dan sylw yn cynnwys yr amgylchedd, datblygiad personnol, breuddwydion, hunllefau, trais, rhyfel, cylchoedd bywyd, harddwch natur a hyblygrwydd deunyddiau. Does dim geiriau all ddisgrifio’r amrywiaeth anhygoel a’r talent sydd ar weld yma, mae’n rhaid i chi ddod yma i weld!

Darganfod mwy

Arddangosfa Agored Ifanc 2023

Awyrol

25/11/2023 – 17/02/2024

Mae arddangosfa agored ifanc Plas Brondanw ar agor i blant a phobl ifanc o dan 18 oed

Darganfod mwy

Combing out the knots

Christine Mills a Siw Thomas
23 Medi – 11 Tachwedd 2023

Y Crib a’r Gogor
Mae Christine Mills a Siw Thomas yn artistiaid preswyl yn Plas Brondanw ar gyfer haf 2023. Mae nhw’n gweithio gyda’u gilydd i archwilio archif y teulu Williams-Ellis gan ganolbwyntio’n bennaf ar syniadau a gwaith Amabel Williams-Ellis, cwm Croesor a’i bobl. Bydd gweithdai cyhoeddus yn ganolog i’w gwaith ac yn dylanwadu ar y gwaith mae nhw’n ei greu. Bydd y cyfnod preswyl yn ysbrydoliaeth ar gyfer arddangosfa o’u gwaith yn mis Medi 2023.

The same but different like the tea we drink

Agored 2023 – 11 Mawrth – 7 Mai

Agored 2023 – 11 Mawrth – 7 Mai

Thema’r Agored eleni yw ‘Awyrol’ a bydd ein curadur casgliadau yn dewis gweithiau o’r casgliad parhaol i’w dangos ochr yn ochr â’r gweithiau cyfoes sy’n cael eu harddangos.

Philippa Anderson

Philippa Anderson – Tirnodau II
14 Mai – 9 Gorffennaf 2023

Mae delweddau haniaethol yn datgelu gwrthdaro rhwng harddwch a dadfeiliad. Mae rhamantiaeth glasurol ac ôl-foderniaeth yn cyfuno â nodweddion sy’n gwrthdaro mewn lluniadu a phaentio. Mae delweddau'n datblygu trwy gyfres o weithredoedd greddfol, ac mae defnydd ailadroddus o ffilmiau tenau o inc, paent a deunyddiau lluniadu yn rhoi dyfnder i'r iaith bersonol hon. Yn aml, caiff haenau eu tynnu trwy sgrwbio neu grafu, gan ddatgelu palimpsest o farciau wedi pylu a phenderfyniadau blaenorol, gan amlygu'r mannau bregus a thyner yn y gwaith.

At ddiben yr arddangosfa hon ym Mhlas Brondanw bydd rhai gweithiau a fydd yn cael eu harddangos yn cael eu creu gan gyfeirio'n uniongyrchol at y tân a darodd y tŷ ym 1951. Bydd gweithiau eraill yn adlewyrchu thema adfeiliad a dadfeiliad lleoedd dychmygol. Trwy ddefnyddio ei phalet a’i phrosesau unigryw ei hun mae Philippa yn anelu at gynhyrchu corff o waith sy’n arddangos naratif cydlynol drwy’r arddangosfa.

Philippa Anderson Philippa Anderson

Agored 2022 (Mawrth – Ebrill)

Agored (Mawrth – Ebrill) 2022

Hon oedd yr arddangosfa Agored a gynlluniwyd ar gyfer 2020, a agorodd am un diwrnod ac yna gorfod cau oherwydd cyfnod clo COVID 19. Er gwaetha’r cyfyngiadau a gorfod gohirio’r agoriad am ddwy flynedd, roedd yr arddangosfa yn un amrywiol, bywiog ac yn ffordd bendigedig o ail-lansio ein gweithgareddau ar ôl cyfnod o aeafgysgu.

Sarah Nechampkin – Llwybrau Breuddwydion (Gorffennaf – Medi)

Sarah Nechampkin – Llwybrau Breuddwydion (Gorffennaf – Medi) 2022

Ganed Sarah Nechamkin yn 1917. Cyfarfu Susan Williams-Ellis a hi yn Ysgol Gelf Chelsea pan oedden nhw'n fyfyrwyr yno yn y 1930au, ac fe arhoson nhw'n ffrindiau ar hyd eu hoes. Roedd Sarah yn byw yn Ibiza, ble treuliodd Susan a'i gŵr Euan lawer o amser hefyd. Mae'n fraint gan Ymddiriedolaeth Susan Williams-Ellis i fod wedi etifeddu llawer o'i gwaith pan fu hi farw yn 2017. Hon yw'r arddangosfa sylweddol cyntaf o'i gwaith ers iddi farw.

Sarah Nechampkin- Ses Fieixes Road Sarah Nechampkin - House and Pink Blossom Sarah Nechampkin - Wine Jar Villarobledo

Agor Drysau (Tachwedd – Rhagfyr)

Agor Drysau (Tachwedd – Rhagfyr) 2022

Catrin Gwilym, Adam Voelcker, Eilian Williams, Emily Meilleur, John Crawford

Arddangosfa o ddau hanner, graddedig ac ôl-raddedig gan bum artist o'r cwrs Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor. Roedd gwaith yr artistiaid yn amrywio’n fawr gan greu sioe eclectig o beintio, cerflunwaith, gosodiadau a digidol.

Eilian Williams John Crawford

Manon Awst - Breuddwyd gorsiog

Manon Awst - Breuddwyd gorsiog
15 Gorffennaf - 16 Medi 2023

Dyma arddangosfa gan Manon Awst sy’n cyfuno cerfluniau, gosodiadau ac ymchwil greadigol ar gorsydd Môn a Thraeth Mawr, y foryd golledig sy’n estyn rhwng môr a mynydd o flaen Plas Brondanw.

Darganfod mwy

Therese Durrant

Thérèse Durrant – Patrymau o Natur
14 Mai – 9 Gorffennaf 2023

Mae gwaith Thérèse yn ceisio dod â’r tu allan i mewn, gan greu teimlad o ryddid a chysylltiad llesol â byd natur. Mae ei hoffter o fotiffau a phatrymau ailadroddus yn fath o ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar, a byddai'r gwaith y mae'n ei gynhyrchu yn addas ar gyfer ffabrig neu ddylunio mewnol.

Mae hi'n peintio gan ddefnyddio dyfrlliw, inciau a phaent acrylic, ac yn defnyddio ystod eang o ddeunyddiau gwneud marciau i greu celf cyfrwng cymysg, gan gynnwys weithiau collage, argraffu, tecstilau, pwytho â llaw a pheiriant.

Menna Angharad

Menna Angharad – Bywyd Llonydd (Ebrill – Gorffennaf) 2022

Astudiodd Menna Angharad llysieueg cyn hyfforddi yn Ysgol Gelf Byam Shaw yn LLundain ac wedyn ennill MA mewn Celf Gain o Brifysgol Caerdydd. Mae hi'n paentio tirluniau a gweithiau bywyd llonnydd mewn olew ar gynfasau llin, yn gweithio'n uniongyrchol o fywyd i greu delweddau a harddwch unigryw sy'n dathlu natur gwerthfawr a difyr pethau pob dydd.

Menna Angharad Menna Angharad Menna Angharad

Sian Hughes

Sian Hughes (Medi – Tachwedd) 2022

Deilliodd Darnau Mewn Amser: Llif o grant Ymchwil a Datblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2019 a ddefnyddiodd Sian Hughes i archwilio cefnwlad Traeth Mawr, Porthmadog, pan oedd yn aber llanw, cyn adeiladu’r Cob, a rôl Afon Dwyryd yn dod â llechi i'r môr. Yn y gosodiad hwn mynegir themâu llif, ynysoedd a mannau croesi, trwy borslen a latecs. Daw marciau o'r dirwedd, sydd wedi'u gwreiddio yn eu priodweddau tryloyw cain, yn fyw trwy oleuadau i’n gwahodd ni i ail-ystyried pethau cyfarwydd.

Sian Hughes Sian Hughes

Diane Evans

Sian Elen, Diane Evans a Julie Roberts (Rhagfyr – Chwefror)

Dyma dair artist gwahanol iawn. Mae Sian yn gwneud peintiadau mynegiannol mewn oel o dirweddau lleol, anifeiliaid a phortreadau o bobl sy'n agos ati. Mae Julie yn gweithio mewn ffelt yn ogystal ac ar bapur, gydag amrywiaeth o ddarnau tecstil a dyfrliw i'w weld yn yr arddangosfa. Mae Diane yn gwneud peintiadau lliwgar o bobl wedi eu hysbrydoli gan y mudiad ol-argraffiadol.

Julie Roberts Sian- Elen Maharan