Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Arddangosfeydd syddwedi bod

Arddangosfa Agored Ifanc 2023

Awyrol

25/11/2023 – 17/02/2024

Mae arddangosfa agored ifanc Plas Brondanw ar agor i blant a phobl ifanc o dan 18 oed

Darganfod mwy

Combing out the knots

Christine Mills a Siw Thomas– 23 Medi – 11 Tachwedd

Y Crib a’r Gogor
Mae Christine Mills a Siw Thomas yn artistiaid preswyl yn Plas Brondanw ar gyfer haf 2023. Mae nhw’n gweithio gyda’u gilydd i archwilio archif y teulu Williams-Ellis gan ganolbwyntio’n bennaf ar syniadau a gwaith Amabel Williams-Ellis, cwm Croesor a’i bobl. Bydd gweithdai cyhoeddus yn ganolog i’w gwaith ac yn dylanwadu ar y gwaith mae nhw’n ei greu. Bydd y cyfnod preswyl yn ysbrydoliaeth ar gyfer arddangosfa o’u gwaith yn mis Medi 2023.

The same but different like the tea we drink

Agored 2023 – 11 Mawrth – 7 Mai

Agored 2023 – 11 Mawrth – 7 Mai

Thema’r Agored eleni yw ‘Awyrol’ a bydd ein curadur casgliadau yn dewis gweithiau o’r casgliad parhaol i’w dangos ochr yn ochr â’r gweithiau cyfoes sy’n cael eu harddangos.

Philippa Anderson

Philippa Anderson – Tirnodau II
14 Mai – 9 Gorffennaf 2023

Mae delweddau haniaethol yn datgelu gwrthdaro rhwng harddwch a dadfeiliad. Mae rhamantiaeth glasurol ac ôl-foderniaeth yn cyfuno â nodweddion sy’n gwrthdaro mewn lluniadu a phaentio. Mae delweddau'n datblygu trwy gyfres o weithredoedd greddfol, ac mae defnydd ailadroddus o ffilmiau tenau o inc, paent a deunyddiau lluniadu yn rhoi dyfnder i'r iaith bersonol hon. Yn aml, caiff haenau eu tynnu trwy sgrwbio neu grafu, gan ddatgelu palimpsest o farciau wedi pylu a phenderfyniadau blaenorol, gan amlygu'r mannau bregus a thyner yn y gwaith.

At ddiben yr arddangosfa hon ym Mhlas Brondanw bydd rhai gweithiau a fydd yn cael eu harddangos yn cael eu creu gan gyfeirio'n uniongyrchol at y tân a darodd y tŷ ym 1951. Bydd gweithiau eraill yn adlewyrchu thema adfeiliad a dadfeiliad lleoedd dychmygol. Trwy ddefnyddio ei phalet a’i phrosesau unigryw ei hun mae Philippa yn anelu at gynhyrchu corff o waith sy’n arddangos naratif cydlynol drwy’r arddangosfa.

Philippa Anderson Philippa Anderson

Agored 2022 (Mawrth – Ebrill)

Agored (Mawrth – Ebrill) 2022

Hon oedd yr arddangosfa Agored a gynlluniwyd ar gyfer 2020, a agorodd am un diwrnod ac yna gorfod cau oherwydd cyfnod clo COVID 19. Er gwaetha’r cyfyngiadau a gorfod gohirio’r agoriad am ddwy flynedd, roedd yr arddangosfa yn un amrywiol, bywiog ac yn ffordd bendigedig o ail-lansio ein gweithgareddau ar ôl cyfnod o aeafgysgu.

Sarah Nechampkin – Llwybrau Breuddwydion (Gorffennaf – Medi)

Sarah Nechampkin – Llwybrau Breuddwydion (Gorffennaf – Medi) 2022

Ganed Sarah Nechamkin yn 1917. Cyfarfu Susan Williams-Ellis a hi yn Ysgol Gelf Chelsea pan oedden nhw'n fyfyrwyr yno yn y 1930au, ac fe arhoson nhw'n ffrindiau ar hyd eu hoes. Roedd Sarah yn byw yn Ibiza, ble treuliodd Susan a'i gŵr Euan lawer o amser hefyd. Mae'n fraint gan Ymddiriedolaeth Susan Williams-Ellis i fod wedi etifeddu llawer o'i gwaith pan fu hi farw yn 2017. Hon yw'r arddangosfa sylweddol cyntaf o'i gwaith ers iddi farw.

Sarah Nechampkin- Ses Fieixes Road Sarah Nechampkin - House and Pink Blossom Sarah Nechampkin - Wine Jar Villarobledo

Agor Drysau (Tachwedd – Rhagfyr)

Agor Drysau (Tachwedd – Rhagfyr) 2022

Catrin Gwilym, Adam Voelcker, Eilian Williams, Emily Meilleur, John Crawford

Arddangosfa o ddau hanner, graddedig ac ôl-raddedig gan bum artist o'r cwrs Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor. Roedd gwaith yr artistiaid yn amrywio’n fawr gan greu sioe eclectig o beintio, cerflunwaith, gosodiadau a digidol.

Eilian Williams John Crawford

Manon Awst - Breuddwyd gorsiog

Manon Awst - Breuddwyd gorsiog – 15 Gorffennaf - 16 Medi

Dyma arddangosfa gan Manon Awst sy’n cyfuno cerfluniau, gosodiadau ac ymchwil greadigol ar gorsydd Môn a Thraeth Mawr, y foryd golledig sy’n estyn rhwng môr a mynydd o flaen Plas Brondanw.

Darganfod mwy

Therese Durrant

Thérèse Durrant – Patrymau o Natur
14 Mai – 9 Gorffennaf 2023

Mae gwaith Thérèse yn ceisio dod â’r tu allan i mewn, gan greu teimlad o ryddid a chysylltiad llesol â byd natur. Mae ei hoffter o fotiffau a phatrymau ailadroddus yn fath o ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar, a byddai'r gwaith y mae'n ei gynhyrchu yn addas ar gyfer ffabrig neu ddylunio mewnol.

Mae hi'n peintio gan ddefnyddio dyfrlliw, inciau a phaent acrylic, ac yn defnyddio ystod eang o ddeunyddiau gwneud marciau i greu celf cyfrwng cymysg, gan gynnwys weithiau collage, argraffu, tecstilau, pwytho â llaw a pheiriant.

Menna Angharad

Menna Angharad – Bywyd Llonydd (Ebrill – Gorffennaf) 2022

Astudiodd Menna Angharad llysieueg cyn hyfforddi yn Ysgol Gelf Byam Shaw yn LLundain ac wedyn ennill MA mewn Celf Gain o Brifysgol Caerdydd. Mae hi'n paentio tirluniau a gweithiau bywyd llonnydd mewn olew ar gynfasau llin, yn gweithio'n uniongyrchol o fywyd i greu delweddau a harddwch unigryw sy'n dathlu natur gwerthfawr a difyr pethau pob dydd.

Menna Angharad Menna Angharad Menna Angharad

Sian Hughes

Sian Hughes (Medi – Tachwedd) 2022

Deilliodd Darnau Mewn Amser: Llif o grant Ymchwil a Datblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2019 a ddefnyddiodd Sian Hughes i archwilio cefnwlad Traeth Mawr, Porthmadog, pan oedd yn aber llanw, cyn adeiladu’r Cob, a rôl Afon Dwyryd yn dod â llechi i'r môr. Yn y gosodiad hwn mynegir themâu llif, ynysoedd a mannau croesi, trwy borslen a latecs. Daw marciau o'r dirwedd, sydd wedi'u gwreiddio yn eu priodweddau tryloyw cain, yn fyw trwy oleuadau i’n gwahodd ni i ail-ystyried pethau cyfarwydd.

Sian Hughes Sian Hughes

Diane Evans

Sian Elen, Diane Evans a Julie Roberts (Rhagfyr – Chwefror)

Dyma dair artist gwahanol iawn. Mae Sian yn gwneud peintiadau mynegiannol mewn oel o dirweddau lleol, anifeiliaid a phortreadau o bobl sy'n agos ati. Mae Julie yn gweithio mewn ffelt yn ogystal ac ar bapur, gydag amrywiaeth o ddarnau tecstil a dyfrliw i'w weld yn yr arddangosfa. Mae Diane yn gwneud peintiadau lliwgar o bobl wedi eu hysbrydoli gan y mudiad ol-argraffiadol.

Julie Roberts Sian- Elen Maharan