Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Archif Susan Williams-Ellis

Susan Cooper Willis

Trosolwg o Archif Susan Williams-Ellis

Gellir rhannu portffolio dylunio a chelf Susan Williams-Ellis yn fras i bedwar cyfnod cronolegol, gyda pob cyfnod yn cynnwys ystod eang o ddeunydd archifol:

Mae’r archif hefyd yn cynnwys nifer helaeth o eitemau o gasgliad personol Susan, gan gynnwys printiau a chardiau post a gasglwyd gan Susan ar hyd ei hoes, yn ogystal â deunydd byrhoedlog, megis toriadau papur newydd, yn ymwneud â hi.

Susan Cooper Willis

Cooper-Willis oedd ei henw priodasol, ond daliodd i ddefnyddio Williams-Ellis ar gyfer ei gwaith trwy gydol ei hoes

Darganfuwyd y toriad hwn, dan y pennawd Durrants Press Cuttings o ‘My Home’ (Tach. 1965) y tu mewn i lyfr o lyfrgell Plas Brondanw, Tales from the Galaxies, gan Amabel Williams-Ellis (1973).

Detholiad o nodiadau hunangofiannol gan Susan Williams-Ellis, c. 2000:

‘Ces i swydd yn y Weinyddiaeth Awyr yn Whitehall … wnaethon nhw ddim trafferthu darganfod dim byd amdanaf i! Yr oll oedd yn rhaid i mi ei wneud oedd anfon cerdyn atynt yn dweud bod fy nau riant wedi eu geni ym Mhrydain! Roedd fy ewythr, John Strachey, a oedd yn gynrychiolydd y Weinyddiaeth Awyr i’r cyhoedd, wedi dychryn a gofynnodd i fy mam a oeddwn yn sylweddoli pa mor farwol oedd y gyfrinach? Wrth gwrs mi’r oeddwn i, roedd yn rhaid i mi dynnu mapiau a diagramau o sut roedd y cyfan yn gweithio ac yn y diwedd i wneud yr holl ddarluniau ar gyfer fy nau Wing Commander (a oedd yn ffisegwyr mewn gwirionedd) ar “Sut mae G yn Gweithio”. Yna roedd yn rhaid mynd â'r esboniad cyfan i lawr i'r seleri a gwneud 20 copi ar un o'r peiriannau copïo du gludiog hynny yr oedd yn rhaid troi’r handlen arnyn nhw. Roedden nhw i gyd wedi’u nodi fel “Top Secret for Air Marshals and the Prime Minister” ac ati a doedd neb yn edrych i weld a oeddwn i wedi gwneud copi sbâr neu wedi taflu rhai wedi’u difetha yn y bin. Alla i ddim dychmygu sut y wnaethom ni ennill y rhyfel!’

Blynyddoedd Crochenwaith Portmeirion - 1960-88)


Roedd Susan yn casglu gwybodaeth ac ysbrydoliaeth yn ddiddiwedd o'r byd o'i chwmpas, ac yn enwedig o amgueddfeydd ac orielau. Darlun cyfrwng cymysg yw hwn o un o’r eitemau niferus yn Amgueddfa’r V&A a edmygir gan Susan. Mae ganddo adleisiau o nifer o'i dyluniadau - Serif, yn y dolenni, Volterra, mewn cymesuredd, a Meridian, yn yr ymyl uchel wrth waelod y llestr. Gallai hyn i gyd fod yn gyd-ddigwyddiad, wrth gwrs. Cyfeirnod 130015.1.

The Portmeirion Pottery years - 1960-88)


Roedd y pysgodyn gwyrdd hwn a’r olwg robotig yn un o gyfres o luniau a grëwyd gan Susan Williams-Ellis yn y 1960au cynnar. Mae hwn (sy’n fanylyn o ddarn mwy) mewn olew ar gynfas hefyd yn ymddangos yn yr archif fel llun lliw ar bapur gwrthsaim, ac fel rhwbiad – a allai gwaith celf Susan fod wedi’i ysbrydoli gan ddyluniad mowldiedig ar blât neu banel? Cyfeirnod 120025.1.1.

Blynyddoedd Crochenwaith Portmeirion (1960-88)


Mae’r darluniau cyfrwng cymysg hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â’r patrymau ar gyfres ‘Gold Six’ Crochendy Portmeirion, a ddyluniwyd gan Susan Williams-Ellis. Cynhyrchwyd y set coffi ‘Gold Six’ gyda'r pot coffi siâp silindr eiconig, fel arfer ar siâp Serif. Cyfeirnod 160005.

Plentyndod ac ieuenctid (1918-39)

Ysbrydolwyd Susan gan gynlluniau theatr. Roedd hi’n ugain oed pan gynlluniodd y rhaglen ar gyfer ‘End of Term Stunt’ Ysgol Gelf Chelsea, ac fe ysgrifennodd beth o’r cynnwys yn ogystal a chwarae rôl bychan. Un arall oedd yn y cast oedd Derek Boegaerde – a newidiodd ei enw i Dirk Bogarde. Roedd ffrind Susan, Sarah Nechamkin hefyd yn serennu. Cyfeirnod 120033

Susan Williams-Ellis 1918 - 39

Plentyndod ac ieuenctid (1918-39)

Brasluniau, darluniau, paentiadau (dyfrlliw a gouache yn bennaf), cardiau, nodiadau, gwaith dylunio ar gyfer y llyfr ‘In and Out of Doors’, ac ar gyfer rhaglen(ni) theatr i Dartington.

Plentyndod ac ieuenctid (1918-39)

Roedd ‘In and Out of Doors’ yn ymdrech gan y teulu Williams-Ellis ar y cyd, ond Susan oedd yn gyrru’r prosiect. Fe’i ysbrydolwyd gan y ‘Week-End Book’ oedd yn llawn awgrymiadau am weithgareddau ystyrlon. Cyfeirnod 110006.

Susan Williams-Ellis 1918 - 39

Plentyndod ac ieuenctid (1918-39)

Mae nifer fawr o gardiau post o'r 1930au yn bodoli yn yr archif. Ffotograffau a dynnwyd gan Susan Williams-Ellis ydyn nhw, a ddatblygwyd ar ffurf cerdyn post. Mae'n bosibl bod y fâs o flodau a oedd yn destun paentiad gan Susan wedi'i wneud pan oedd hi'n ferch ysgol yn Dartington, neu'n ddiweddarach, yn fyfyriwr yn Ysgol Gelf Chelsea. Cyfeiriadau 170044.2.6 a 120005.53

Susan Williams-Ellis 1918 - 39

Gwaith cynnar (1940-59)

Paentiadau (dyfrlliw, gouache, acrylig, olew), brasluniau a darluniau (llawer ohonynt gyda nodiadau, a wnaed yn ystod ei theithiau, ymweliadau ag amgueddfeydd, ac ati); cardiau, llyfrau nodiadau, darluniau ar gyfer llyfrau a pheth deunydd ysgrifenedig; dyluniadau ffabrig a thecstilau; murluniau (tystiolaeth ffotograffig); dyluniadau ar gyfer cofroddion Pentref Portmeirion.

Gwaith cynnar (1940-59)

Gweithiodd Susan Williams-Ellis fel dylunydd a darlunydd ymhell cyn iddi sefydlu Crochendy Portmeirion. Mae'r darlun hwn, Llosgi'r Rhedyn, yn darlunio'r Wyddfa. Roedd yn ddarlun ar glawr ‘Portraits of Mountains’, un o gyfres o lyfrau a gyhoeddwyd gan Dennis Dobson. Hi hefyd oedd yn gyfrifol am glawr blaen ‘Portraits of Islands’. Cyfeirnod 120035.

Susan Williams-Ellis 1940-59

Gwaith cynnar (1940-59)

Manylion o ddyluniad ar gyfer poster ymgyrch yr Ail Ryfel Byd, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o beryglon hel clecs. Disgrifia Susan ei swydd gyda’r Weinyddiaeth Awyr yn ei nodiadau hunangofiannol, ond nid yw’n cyfeirio at waith celf o’r fath, ac mae’n ansicr a gafodd ei gomisiynu gan y Swyddfa Ryfel neu ei wneud fel rhan o brosiect ysgol – cafodd ei drafftio i mewn i ddysgu yn Dartington gan fod y cyn athro yn Almaeneg a bu'n rhaid iddo adael. Cyfeirnod 120031.8.

Susan Williams-Ellis 1940-59

Gwaith cynnar (1940-59)

Octopws, un o nifer o luniadau pen ac inc gan Susan Williams-Ellis ar gyfer llyfr ei mam, Amabel Williams-Ellis ‘The Unknown Ocean’. Aeth Susan ymlaen i ddefnyddio llawer o’r darluniau hyn i addurno crochenwaith a gomisiynwyd yn gyntaf gan Gray’s, ac yna fel Crochendy Portmeirion. Cyfeirnod 110002.

Susan Williams-Ellis 1940-59

Gwaith cynnar (1940-59)

Pamffled, a ddyluniwyd gan Susan Williams-Ellis, diwedd y 1940au, yn ymgyrchu am ddyluniad gwell o wrthrychau a weithgynhyrchwyd. ‘Mae gan artistiaid creadigol dawnus lawer rhy ychydig i’w ddweud ar ffurf pethau bob dydd, ac eto nhw ddylai gael eu cyflogi i ddylunio’r pethau cartref hyfryd y gall masgynhyrchu wedyn ddod â nhw o fewn cyrraedd pawb’. Profodd ei phwynt. Cyfeirnod 120007.

Susan Williams-Ellis 1940-59

1950s

Jwg morforwyn bychan

1950s - Jwg morforwyn bychan

Crochendy Gray’s, c.1958

Crochendy Gray’s, c.1958

Gwrthsefyll ymddeol (1989-2007)

Lluniau (pastel olew yn bennaf) o bysgod trofannol; brasluniau dyfrlliw a darluniau o rosod (testun sy'n codi dro ar ôl tro yn ei gwaith celf cyn Portmeirion); llawer o ffotograffau, llungopïau o waith celf pysgod a rhosod, yn aml gyda nodiadau; dyluniadau ar gyfer crochenwaith, gemwaith a thecstilau (llawer wedi goroesi fel llungopïau yn unig); lluniadau a phaentiadau o anifeiliaid anwes (rhai cŵn a llawer o gathod).

Gwrthsefyll ymddeol (1989-2007)

Yng nghanol y 1990au hwyr, symudodd Susan a’i gŵr Euan i Tyn yr Ardd, tu ôl i Gastell Deudraeth ger Portmeirion. Yn ei henaint cafodd ysbrydoliaeth artistig gan gŵn a chathod. Ar adeg ei marwolaeth, roedd ei stiwdio wedi'i orchuddio â darluniau - pastel yn bennaf, o anifeiliaid anwes, llawer o'i rhai hi (fel y ddau yn y llun yma) - wedi'u diogelu ar fyrddau gyda chlipiau. Cyfeirnod 120076.

Gwrthsefyll ymddeol -1989-2007:

Gwrthsefyll ymddeol (1989-2007)

Mae'n bosibl bod hoffter Susan o gathod fel ffynhonnell ysbrydoliaeth artistig wedi'i sbarduno gan y cof am y cathod llestri calch ar y mantel yng Ngwesty Portmeirion, a gafodd eu llosgi gan dân ar ben-blwydd Susan yn 63 oed, ym 1981. Comisiynodd hi gopïau i'w gwneud, a hyd yn oed creu nifer o fersiynau crochenwaith. Mae'r llythyr hwn at ei chwaer Char yn darlunio un o'r rhai gwreiddiol Americanaidd, y seiliwyd darn prawf Crochenwaith Portmeirion arno. Cyfeirnod 167501.

Gwrthsefyll ymddeol -1989-2007:

Gwrthsefyll ymddeol (1989-2007)

Cynllun mawr olaf Susan ar gyfer Crochendy Portmeirion oedd’ Caribbean Platter’, a lansiwyd ar ddiwedd y 1990au. Er mai dim ond chwe dyluniad a gynhyrchwyd ar yr ystod hon o blatiau addurniadol, peintiodd Susan ddeuddeg â llaw gyda delweddau o bysgod yr oedd wedi'u braslunio wrth snorcelu mewn dyfroedd trofannol. Nid yw'r un hwn, gyda pysgod clown, erioed wedi cyrraedd cynhyrchiant. Cyfeirnod 691267.14.

Gwrthsefyll ymddeol -1989-2007: