Plas BrondanwYmddiriedolaeth
Susan Williams-Ellis

post@susanwilliamsellis.org

01766 770590

Rydym yn cynnal rhaglen newidiol o arddangosfeydd trwy gydol y flwyddyn. Rydym yn ceisio arddangos amrywiaeth eang o waith o’r cysyniadol i waith crefft a dylunio, ac rydym yn gweithio gydag artistiaid o bob cwr o’r byd. Rydym yn arddangos gweithiau ar bob math o themâu, ond mae gennym ddiddordeb arbennig mewn gwaith sy’n ymateb yn benodol i’r lleoliad a’i hanes ac i syniadau Clough ac Amabel Williams-Ellis a’u plant am am gelf, dylunio, pensaernïaeth, cymdeithas, gwleidyddiaeth, cynllunio, gwyddoniaeth, llenyddiaeth neu unrhyw fater arall a archwilwyd ganddynt yn eu gyrfaoedd hir ac amrywiol.

Mae’r arddangosfa ‘Agored’ ac ‘Agored Ifanc’ yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un, boed artist profiadol neu rhywun sy’n rhoi troed yn y dŵr am y tro cyntaf. Byddwn yn gosod thema ar gyfer y sioeau hyn fydd yn amrywio o un blwyddyn i’r llall, ond yn seiliedig ar ddarnau o’r archif, fydd yn cael eu arddangos gyferbyn a’r gweithiau cyfoes. O fewn y rhaglen Agored, rydym yn cynnig gwobr artist sy’n dod i’r amlwg a gwobr y bobl.

Am rhagor o wybodaeth am y gwobrau, a sut i gyflwyno gwaith ar gyfer yr arddangosfeydd agored, dilynwch y ddolen i’r tudalen ‘ceisiadau’, isod.

Rydym wedi penderfynu gosod thema pob blwyddyn o hyn ymlaen. Bydd eitemau o archif Susan Williams-Ellis yn cael eu curadu i gyd-fynd a’r thema ar gyfer y flwyddyn, a bydd hyn hefyd yn ysbrydoli’r thema ar gyfer yr arddangosfeydd Agored ac Agored Ifanc. Rydym yn gwahodd artistiaid sy’n gobeithio cael sioeau unigol neu grŵp i ystyried ymateb i’r thema, os ydyw’n eu hysbrydoli, er nad yw hynny’n ofynnol. Bydd digwyddiadau’n cael eu curadu i gydfynd a’r thema hefyd, ble mae hynny’n addas. Mae’r themâu yn fwriadol eang, a gellid eu dehongli mewn nifer o ffyrdd. Amlinellir y themâu ar gyfer y pum mlynedd nesaf isod:

2023: Awyrol
2024: Trawsffurfiad
2025: Gofod
2026: Anifail / Planhigyn / Mineral
2027: Aflonyddwch
2028: Y Môr

Yn ymwneud ag arddangos gweithiau celf yn y Parlwr ac ar y Landin Dwyreiniol ym Mhlas Brondanw.

Pwrpas elusenol cyntaf Ymddiriedolaeth Susan Williams-Ellis Foundation (YSWEF) yw:

Sefydlu a chynnal archif, amgueddfa ac oriel er budd y cyhoedd sy’n ymroddedig i arddangos, dehongli a deall celf, hanes a gweithiau Susan Williams-Ellis, Clough Williams-Ellis a’r teulu fel y bo’n briodol ym marn yr Ymddiriedolwyr ac i sicrhau eu bod ar gael i'r cyhoedd eu hastudio a'u hysbrydoli.1

Mae’r Ymddiriedolwyr a’r tîm curadurol wedi cytuno y bydd y Parlwr (yr ystafell fwyaf ar y llawr cyntaf, sy’n wynebu’r cwrt a’r fynedfa), ac ochr Dwyreiniol yr ardal ar ben y grisiau, a nodir isod, wedi’u neilltuo’n gyfan gwbl i ddeunydd sy’n ymwneud â Susan Williams-Ellis. Gall hyn gynnwys:

1. Gwaith celf a dylunio ac eitemau eraill sy'n eiddo neu wedi'u creu gan Susan Williams-Ellis.

2. Gwaith gan artistiaid cyfoes sy’n ymwneud â bywyd neu waith Susan Williams-Ellis.

3. Gwaith arall a ddewiswyd gan guraduron Plas Brondanw oherwydd ei fod yn berthnasol i Susan Williams-Ellis.

Darllen mwy

Arddangosfeydd i ddod

Andrea Heath-The First Three Drops

Agored 2024

Trawsffurfiad

09/03/2024 – 05/05/2024

Thema ac ysbrydoliaeth arddangosfa Agored blwyddyn yma yw ‘Trawsffurfiad’, bydd hyn yn cyd-fynd ac arddangosfa o waith Susan Williams-Ellis yn y parlwr ar ben y grisiau. Mae croeso i chi ddehongli’r thema mewn unrhyw ffordd sy’n sbarduno eich dychymyg.

Darganfod mwy

Susan King

Susan King

Edau

13/07/2024 - 01/09/2024

Mae Susan King wedi bod yn treulio amser gyda thecstilau hynafol Affricanaidd, yn astudio'r patrwm, y gwead a'r lliwiau sydd ynddynt. Mae hyn wedi ei hysbrydoli i greu corff o waith sy'n cynnwys deialog rhwng gwehyddu, argraffu a phaentio.

Y nod yw i’r syniadau ddatblygu heb bwrpas penodol, gan ganiatáu proses digymelliant mynegiannol, gydag un cyfrwng yn symud i'r llall ar daith elfennol.

Bydd yr arddangosfa'n cynnwys cyfres o groglenni wal wedi'u gwehyddu a'u hargraffu, cynfas wedi'i baentio a gwaith wedi ei fframio.

Fairy

Pantomeim / Tu Ôl I'r Mwgwd

Wanda a David Garner

11/05/2024 – 07/07/2024

Yn y mil naw chwe degau, creodd Susan Williams-Ellis gyfres o lestri o'r enw 'Cymreriadau Pantomeim', oedd yn seiliedig ar ddarluniau o gymeriadau theatr tegan a gynhyrchwyd gan gwmi Pollock’s yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Roedd y darluniau hyn yn sbardun i Wanda a David, aeth â nhw ar daith o'r pantomeim cynnar i ystyriaeth fwy difrifol o'r masgiau rydyn ni i gyd yn eu gwisgo.

Bydd yr arddangosfa derfynol yn brofiad difyr i bob oed.

Cyngor Celfyddydau Cymru

John Rowlands

John Rowlands

Jazz

13/07/2024 - 01/09/2024

Mae John Rowlands yn byrfyfyrio a chwarae ar y berthynas rhwng cerddoriaeth bur a chelf weledol haniaethol - gydag awgrym o’r darluniadol yn ei ddefnydd o batrymau allweddellau.

Ruth Koffer - Lle lliwgar i freuddwydio

Ruth Koffer - Lle lliwgar i freuddwydio

26/10/2024 – 16/02/2025

Mae Ruth yn storïwraig weledol o Aberystwyth. Mae hi wedi bod yn arddangos yn eang ledled Cymru a Lloegr ers 25 mlynedd ac mae ei gwaith mewn amrywiol gasgliadau cyhoeddus megis Moma Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae hi'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer ei naratif mewn amgueddfeydd, mewn gwyliau, arddangosfeydd, digwyddiadau cerddoriaeth byw ac mewn llyfrau. Mae 'Lle lliwgar i freuddwydio' yn gasgliad o collage a darluniau a ddatblygwyd mewn ymateb i Bortmeirion a Phlas Brondanw ac a aned o’i theimlad cryf o berthyn a chysylltiad creadigol wrth ymweld ag ystad Clough Williams - Ellis.